Betänkandet från läkemedelsutredningen är komplicerat och tilltrasslat, och det är anmärkningsvärt att utredningen helt saknar patientperspektiv.

Den statliga läkemedelsutredningen, som blev klar strax efter årsskiftet, håller inte måttet. Utred­ningen får underkänt av flera remissinstanser, bland andra be­rörda patientorganisationer, som anser att de förslag som presenteras inte är tillräckliga för att vi ska få en jämlik, effektiv och transparant finansiering och prissättning av läkemedel.

Läkemedelsutredningen tillsattes i novem­ber 2016. Utredarna fick i uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomisk effektiv användning av läkemedel och som också innebär att läke­medelskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. I uppdraget ingick att tydliggöra ansvars­fördelningen mellan stat och regioner, skapa förutsättningar för en jämlik och patient­ centrerad vård samt ge förslag på hur ny forsk­ning och innovationer inom läkemedelsområ­det snabbt ska komma patienterna tillgodo.

Resultatet blev ett 700 sidor tjockt slut­betänkande, ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”. Nu har luntan varit på remiss.

Tyvärr övertygar inte betänkandet. Det är i flera delar både komplicerat och tilltrasslat och det är anmärkningsvärt att utredningen helt och hållet saknar patientperspektivet och förslag på ökat patientinflytande. Jämfört med många andra länder i Europa ligger Sve­rige långt efter i detta avseende och vi är över­tygade om att en sjukvård i nära samarbete med patienter och deras företrädare – såsom utbytbara patientföreträdare, med specialist­ kunskap från diagnos och övergripande systemkunskap – resulterar i bättre och mer verkningsfulla behandlingsmetoder.

Ladda ner och läs hela debattartikeln i SVD här.